Przychodnia

Polityka Prywatności

INFORMACJA OGÓLNA

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora w związku z korzystaniem ze strony internetowej. http://juniormed.pl/ oraz innych danych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/456/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO); ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz innymi aktami znajdującymi zastosowanie.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych zawartych w systemie jest Spółka Partnerska Lekarzy "Junior-Med" Anna Stelmach i Partnerzy, ul. Batorego 14A, 44-113 Gliwice, Nip 969-12-90-866.

POZYSKIWANIE DANYCH

System zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, a dane podane w konkretnym formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji, przykładowo w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, choć większość danych pobieranych za pośrednictwem strony internetowej Administratora pobieranych jest automatycznie.

W szczególności Administrator przetwarza te dane, które jako podawane lub pozostawiane są w ramach korzystania ze strony internetowej Administratora. W szczególności przetwarzać możemy także dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po stronie internetowej i jego domenie, a więc takich które pozostawiasz przykładowo w tzw. ciasteczkach - plikach cookies. Szczegółowy zakres danych, które mogą być przez nas pozyskiwane, może się różnić co do poszczególnych osób lub użytkowników, przy czym dokładne wyjaśnienia w tym względzie znajdują się w niniejszej Polityce Prywatności, bądź mogą być przedmiotem zapytania kierowanego do Administratora bezpośrednio.

Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach m.in. w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach, jeżeli takie istnieją;
 • poprzez gromadzenie plików tzw. ciasteczek (ang.: cookies);
 • poprzez automatyczne zapisywanie anonimowych informacji związanych z wizytą użytkownika na stronie internetowej systemu tzw. logi systemowe;
 • poprzez gromadzenie anonimowych danych dotyczących odwiedzonych stron internetowych systemu tj. statystki www.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika dobrowolnie oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe pozostawione w ramach strony internetowej Administratora nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Przykładowo Administrator danych może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z konkretnego żądania.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora w poszczególnych celach są następujące:

 1. Cele przetwarzania: kontakt z użytkownikiem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dobrowolna zgoda. Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.
 2. Cele przetwarzania: pomiary statystyczne, w tym analizowanie danych w celach użyteczności systemu funkcjonalności. Podstawa prawna:Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dobrowolna zgoda lub Art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Uzasadniony interes administratora. Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które określane są mianem podmiotów przetwarzających. Przekazanie danych polega na powierzeniu ich podmiotom w imieniu ich administratora innemu podmiotowi, w takim zakresie w jakim administrator sam ich nie przetwarza. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić wobec takich podmiotów jak dostawcy usług IT, dostawcy usług telekomunikacyjnych. Podmioty przetwarzające dane, przetwarzają je wyłącznie na podstawie umowy z administratorem, w sposób zgodny z poleceniami i wytycznymi administratora. Dane osobowe mogą być również powierzone wszelkim podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom ścigania w razie zgłoszenia przez taki organ żądania, popartego stosowną podstawą prawną, przykładowo w ramach prowadzonego przez te ograny postępowania karnego.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każda osoba fizyczna, której dane są przez nas wykorzystywane, ma możliwość dbania o przekazane dane osobowe. Tym samym, każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień w związku z przetwarzaniem konkretnych danych osobowych, przy czym zakres tych uprawnień różni się od tego w jakim zakresie konkretne dane są przetwarzane, jakie dane są wykorzystywane oraz czy też przetwarzane są do innych, dodatkowych celów, co do których wyrażona została zgoda na ich przetwarzanie.

Każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo uzyskania wszelkiej informacji co do wykorzystywanych danych osobowych, jak również uprawnień związanych z przekazaniem danych osobowych;
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo żądania uzupełnienia danych osobowych niekompletnych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych sytuacjach, określonych w artykule 17 rozporządzenia RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych sytuacjach określonych w artykule 18 rozporządzenia RODO;
 • prawo otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. kopii tych danych;
 • prawo przesłania otrzymanych danych osobowych innemu administratorowi bez żadnych przeszkód ze strony administratora;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych przypadkach określonych w artykule 21 rozporządzenia RODO;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym uprawnienie to przysługuje wyłącznie co do takiego przetwarzania, które było wykonywane na mocy odrębnie wyrażonej zgody.

Pamiętać trzeba, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych osobowych dopiero od momentu wycofania zgody.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

CIASTECZKA

Strona internetowa wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang. cookies), które identyfikują przeglądarkę, w szczególności do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy systemu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz usprawniają działanie systemu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator domeny lub podmioty z nim współpracujące.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Istnieje możliwość wyboru opcji zablokowania obsługi plików cookies lub każdorazowego uzyskiwania informacji o ich umieszczaniu w swoim urządzeniu, po wyborze odpowiedniej pozycji w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki. Jednak w przypadku zablokowania obsługi cookies niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Co bardzo istotne pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Co za tym, pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

Domena sytemu korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach dostosowywania zawartości do preferencji danego, konkretnego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pozwala to m.in. na umożliwienie odpowiedniego wyświetlenia strony, dostosowanej do urządzenia użytkownika.

Pliki cookies pozwalają także na tworzenie statystyk, które po ich analizie pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z domeny Systemu dzięki czemu System i jego domena mogą być stale ulepszane w zakresie jego struktury czy zawartości.

Stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • tymczasowe - to pliki tymczasowo znajdujące się w pamieci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
 • stałe - to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.
 • własne - pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.
 • zewnętrzne - pochodzące z witryny zewnętrznej niż witryna odwiedzana.
 • konfiguracji - umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.
 • niezbędne - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
 • funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.
 • reklamowe - umozliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

LOGI SYSTEMOWE

Serwery strony internetowej Administatora, w trakcie przeglądania strony internetowej i korzystania z niej automatycznie zapisują tzw. logi systemowe, które stanowią anonimowe informacje takie jak adres przeglądarki, adres IP, adres URL czy czas przeglądania bądź korzystania ze strony internetowej itp. Zapisane automatycznie logi służą jako materiał pomocniczy do administrowania stroną internetową. Informacje zawarte w zgromadzonych logach systemowych zapisywane są na czas nieokreślony oraz są ujawniane wyłącznie osobom administrującym serwerem.

STATYSTKI WWW

Gromadzone są także dane dotyczące odwiedzanych stron internetowych, w szczególności liczbę odwiedzin, kraj odwiedzającego, czas przeglądania bądź korzystania itp., a dane te podlegają stosownej analizie za pośrednictwem Google Analytics. Gromadzenie danych ww. sposób działa w oparciu o tzw. ciasteczka (ang.: cookies) przy czym nie jest możliwe udostępnianie danych pozwalających na identyfikację użytkownika.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej bądź poprzez opublikowanie obecnej polityki prywatności z wprowadzonymi zmianami na swych stronach. Zmiany mogą być podyktowane w szczególności rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem naszego samej strony.

KONTAKT

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, Administrator pozostaje do dyspozycji użytkowników. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej pod adresem inspektor@juniormed.pl.