Usługi przychodni

Poradnia podstawowej opieki - POZ

PORADNIA CZYNNA:

od 8:00 do 18:00 (poniedziałek- piątek)

Sprawdź także: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

REJESTRACJA

rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej

od 8:00 do 18:00 (poniedziałek- piątek) przy czym na dzień bieżący do 16:00

telefon: 32 760 99 22; 32 234 24 39; 531742439

e-mail: juniormed@interia.pl

PERSONEL

LEKARZE

 • lek. med. Tomasz Buczyński - lekarz chorób dziecięcych
 • lek. med. Sonia Bartkowiak-Koźlik - specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Monika Jońska-Golus - specjalista chorób dziecięcych, alergolog
 • lek. med. Emilia Olszewska - lekarz chorób dziecięcych
 • lek. med. Anna Stelmach - lekarz chorób dziecięcych
 • lek. med. Magdalena Stelmach - specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Małgorzata Szymczyk - specjalista chorób dziecięcych
 • lek. med. Małgorzata Węcławek - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Agnieszka Kocur – specjalista medycyny rodzinnej
 • lek med. Marcin Leś

PIELĘGNIARKI

 • Małgorzata Buczyńska - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Katarzyna Kobryńska - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
 • Joanna Król - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

POŁOŻNE

 • Jolanta Bednarz - położna środowiskowo-rodzinna
 • Grażyna Golenia-Gońka - położna środowiskowo-rodzinna

Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 18:00, zgodnie z harmonogramem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Gabinet zabiegowy (w tym także punkt szczepień) czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przychodni POZ zgodnie z harmonogramem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W uzasadnionych przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia.

W chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, przy kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym z pacjentem, terminie.

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
  • wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu życia i - o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
  • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat; świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA (NiŚOZ)

 • Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
  ul. Zygmunta Starego 19 (dawny Dom Dziecka)
  telefon rejestracja: 32 330 83 96, 32 330 84 13, 32 330 83 13

 • Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
  ul. Kościuszki 1
  telefon: 32 332 45 26
  świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

 • Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 2 (parter nowego budynku szpitala)
  telefon: 32 230 54 15
  świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 10.00-14.00

W godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele, święta i w dni ustawowo wolne od pracy pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Ważne: w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka, rodzic/opiekun przed udaniem się na wizytę, może w danym momencie, korzystając z kontaktu telefonicznego, zweryfikować dostępność godzinową pediatrów na dyżurze, aby w przypadku ewentualnych zmian w harmonogramach lekarzy podjąć decyzję, do której placówki się udać.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia można korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia (np. iniekcje) Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.