Przed wyjazdem za granicę

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

  • EKUZ to dowód ubezpieczenia w NFZ, stanowiący poświadczenie uprawnień ubezpieczonego do świadczeń rzeczowych, niezbędnych z przyczyn medycznych biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu w kraju UE/EFTA. Świadczenia udzielane są na zasadach obowiązujących w tych krajach, w placówkach, które mają umowę z tamtejszą kasą chorych/odpowiednikiem NFZ. EKUZ wydawany przez NFZ to plastikowa karta, wielkości bankomatowej, bez zdjęcia
  • EKUZ wydawany jest w Delegaturze Śląskiego OW NFZ w Gliwicach, ul.Górnych Wałów 9.
  • EKUZ wydawany jest na pisemny wniosek ubezpieczonego, za okazaniem aktualnego dowodu ubezpieczenie.
  • Wniosek o EKUZ wypełnia się na obowiązującym druku (są trzy różne wnioski).
  • Wniosek można wypełnić na miejscu, w NFZ. Można go także pobrać ze strony internetowej, wypełnić, a następnie złożyć w NFZ lub przesłać faksem, pocztą tradycyjną lub mailem, wraz z kopiami dowodu ubezpieczenia.
  • EKUZ jest bezpłatny. Wystawiany jest na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko.
  • EKUZ jest wydawany z reguły w dniu złożenia wniosku. W okresie wzmożonych wyjazdów zagranicznych należy się liczyć z koniecznością oczekiwania w kolejce.
  • Do wypełnienia wniosku i/ lub odebrania EKUZ można upoważnić osobę trzecią, przekazując jej swój dowód ubezpieczenia lub jego kopię. Upoważnienie jest przydatne szczególnie w sytuacji, gdy ważność EKUZ mija przed planowanym powrotem do kraju, a osoba przebywająca za granicą jest nadal ubezpieczona w NFZ. 

EKUZ wydawany jest na określony czas, osobom ubezpieczonym/ uprawnionym:

  • podróżującym w celach turystycznych:
    • pracownikom
    • osobom prowadzącym działalność gospodarczą
    • osobom mającym podpisana umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ
    • członkom rodziny osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego
    • członkom rodziny osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, którzy posiadają prawo do świadczeń na terenie RP na podstawie zarejestrowanych formularzy E 109 i E 121, wydanych przez jedno z państw członkowskich
    • nieubezpieczonym kobietom w ciąży, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP,
    • nieubezpieczonym osobom posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia
  • uczącym się/ studiującym w kraju Wspólnoty karta EKUZ wydawana jest na okres do końca semestru/ roku szkolnego/ akademickiego, na podstawie: dowodu ubezpieczenia wraz z legitymacją ze szkoły/ uczelni lub: dowodu ubezpieczenia wraz z zaświadczeniem z polskiej lub zagranicznej szkoły/ uczelni potwierdzającym fakt podjęcia/kontynuowania nauki w innym państwie Wspólnoty - w zaświadczeniu musi być wskazany okres pobierania nauki
  • oddelegowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę karta EKUZ wydawana jest na podstawie formularza E-101/ A1(formularz E 101/ A1 wystawia ZUS na wniosek pracodawcy),
  • osobom nieubezpieczonym posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia, karta EKUZ wydawana jest do dnia ukończenia przez te osoby 18 roku życia,
  • bezrobotnym pobierającym zasiłek, udającym się do innego państwa Wspólnoty w celu poszukiwania tam pracy, karta EKUZ wydawana jest na podstawie formularza E 303, wystawionego przez urząd pracy, który wypłaca zasiłek dla bezrobotnych
  • rencistom karta EKUZ wystawiana jest na czas przyznanego świadczenia rentowego, ale nie dłużej niż na 5 lat
  • emerytom karta EKUZ wystawiana jest na 5 lat

*Na mocy decyzji S 1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 roku, państwa członkowskie UE ustalają okresy ważności na jakie wydawane są karty EKUZ. W Polsce regulacje dotyczące okresów ważności EKUZ znajdują się w zarządzeniu Nr 83/ 2010/ DSS Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie okresu ważności EKUZ wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym oraz w procedurze wydawania EKUZ nr 2005/03/BWM/EKUZ/5.0, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 roku.